Tarieven

Tijdens een eerste consultatie nemen wij kennis van het voorliggend probleem en van de stukken die de cliënt ons daarbij overhandigt.

Onderzocht dient daarbij te worden of ons kantoor de zaak kan aanvaarden, of we kunnen optreden in volledige onafhankelijkheid bij gebreke aan strijdige belangen, welke middelen in rechte zouden dienen aangewend, welke de moeilijkheidsgraad is van het dossier en de complicaties daaraan verbonden, alsook de ingeschatte duurtijd van procedures.

Op basis waarvan wij de cliënt de gepaste informatie kunnen verstrekken, inbegrepen de tarieven, erelonen en kosten die daarbij worden verondersteld.

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de erelonen berekend op basis van uurtarieven, in functie van complementaire factoren zoals de ervaring van de advocaat gelet op zijn anciënniteit aan de balie, zijn kennis van de specifieke materie en de aard en de omvang van het te behandelen dossier.

De kantoortarieven van de advocaat varieert tussen de 100,00 euro en 250,00 euro per uur.

De gepresteerde uren worden in detail verantwoord.

Een “No cure, no pay” is niet toegelaten. Er kan mogelijk een afzonderlijke “succes fee” worden overeengekomen, bij dossiers die daartoe aanleiding geven.

Cliënt wordt uitgenodigd tot betaling van een provisie tot dekking van toekomstige prestaties en kosten. Daarnaast worden de geleverde prestaties en kosten in principe periodiek (maandelijks) aangerekend met uitnodiging tot betaling.

Niet honorering van onze rekeningen geeft aanleiding tot opschorting, eventueel beëindiging van de werkzaamheden, ongeacht de procedurele gevolgen daaraan mogelijk verbonden.

In principe worden de zaken toevertrouwd aan het kantoor. De geraadpleegde advocaat is ertoe gehouden de cliënt te informeren over de meest aangewezen werkwijze in functie van de aard van de zaak.

De cliënt dient er zich van bewust te zijn dat de zaken door het kantoor worden behandeld in overeenstemming met de gedragscode eigen aan de beroepsuitoefening van de advocaat.

Bij opgave van briefwisselingadres, of de gebeurlijke tussenkomst van door hem aangestelden, dient de cliënt er over te waken dat daardoor de vertrouwelijkheid van de cliënt/advocaat relatie niet wordt verstoord.

De behandeling van de zaak veronderstelt het engagement van de cliënt. Hij dient beschikbaar te zijn om, op eerste verzoek, aanvullende informaties te verschaffen en gepast gevolg te geven aan verzoeken, gelet op de procedurele gevolgen daaraan gebeurlijk verbonden.

De burgerlijke verantwoordelijkheid van het kantoor en van de advocaten is beperkt tot de verzekerde bedragen.

Namens Advocatenkantoor Dirk Rochtus BV

Dirk E. ROCHTUS
Zaakvoerder