Algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van de advocaten van BV Advocatenkantoor Dirk Rochtus is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar burgerlijke professionele aansprakelijkheid worden uitbetaald.

Al onze staten van kosten en erelonen en provisienota's zijn contant betaalbaar in Bouwel-Grobbendonk, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen van 1% per maand en dit ingaand op de dag na vervaldag.

Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd, brengt van rechtswege een extra kost van 25 EUR per aanmaning met zich mee. Ingeval van gerechtelijke invordering zal een conventionele schadevergoeding van 10% op het gehele openstaande bedrag, alsmede de gerechtskosten in rekening worden gebracht.

Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de uitgeschreven staat van kosten en erelonen of provisienota.

Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding is raadpleegbaar op onze website: www.advocaatrochtus.be. Op uw verzoek ontvangt u daarvan kopie.

Namens Advocatenkantoor Dirk Rochtus BV

Dirk E. ROCHTUS
Zaakvoerder