Wettelijke informatieplicht

wet 17 juli 2013

1. Kantoor

Het dossier wordt behandeld door Advocatenkantoor Dirk Rochtus BV, met maatschappelijke zetel te 2288 Bouwel, Echelpoel 6a.

Advocaat-vennoot: Dirk E. Rochtus

Advocaat Dirk E. Rochtus is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Het ondernemingsnummer van de BV is BE0825.996.174

Telefoon: +32 (0) 14 39 84 00

Fax: +32 (0) 14 39 19 08

Algemeen e-mailadres: secretariaat@advocaatrochtus.be

Het kantoor is voor de beroepsaansprakelijkheid via de Balie verzekerd via makelaar Vanbreda Risk and Benefits, dan wel via Concordia wat betreft het mandaat van curator. Deze verzekeringen bieden een waarborg afhankelijk van het schadegeval.

Voor verdere informatie of klachten kan U zich wenden tot advocaat Dirk E. Rochtus.

2. Dienstverlening – erelonen en kosten

BV Advocatenkantoor Dirk Rochtus levert juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank, bijstand bij onderhandelingen, inbegrepen de vennootschapsrechtelijke vergaderingen, het opstellen van contracten, een en ander onder toepassing van de reglementen van de Orde van Advocaten en haar deontologie.

2.1.
Tenzij anders overeengekomen worden de erelonen berekend op basis van een uurloon.

De uurlonen worden de cliënt meegedeeld bij een eerste consultatie.

2.2.
De aanvaarding van een opdracht kan het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk betalingsverzoek waarbij de betaling door de cliënt de bevestiging uitmaakt van de opdracht.

2.3.
De geleverde prestaties worden in principe maandelijks gefactureerd. De eerbiediging van de betalingstermijn houdt de bevestiging in van de verdere voortzetting van de opdracht.

2.4.
Naast de maandelijkse facturatie kan het kantoor een provisie vragen voor de toekomstige erelonen en kosten, inbegrepen de te stellen gerechtskosten, dewelke gereserveerd kunnen blijven tijdens de behandeling van de zaak.

2.5.
De kantoorkosten worden bij voorkeur forfaitair berekend op basis van 10% van de erelonen met een minimum van 50,00 euro en waarbij bijzondere kosten afzonderlijk worden verantwoord.

3. De cliënt

3.1.
De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie met betrekking tot de zaak, gebeurlijk vertrouwelijk gedekt zijnde door het wettelijk beroepsgeheim van de advocaat.

3.2.
Hij verstrekt de gepaste informatie met betrekking tot zijn adres, telefoon, fax en e-mail dewelke de advocaat toelaat persoonlijk en vertrouwelijk te corresponderen.

Alle wijzigingen desbetreffend dienen op zijn verantwoordelijkheid aan het kantoor dadelijk en schriftelijk te worden meegedeeld.

3.3.
De cliënt is zich er van bewust dat niet tijdige betaling van de rekeningen van het kantoor aanleiding kunnen geven tot schorsing van de werkzaamheden, ongeacht de stand van het dossier en de gevolgen in rechte, onverminderd de aanrekening van verwijlsintresten aan 1% per maand.

3.4.
De cliënt moet zich bewust zijn van strikte termijnen die de Wet voorschrijft inzake procedures. Vragen aan de cliënt dienen derhalve zo snel mogelijk beantwoord.

4. Geschillen

4.1.
Ombudsman
Info: secretariaat van de Balie: Vlinderpaleis, Bolivarplaats 20, Antwerpen.

4.2.
Belgische Wet en rechtbank van Antwerpen
De Belgische Wet is in deze van toepassing en de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Namens Advocatenkantoor Dirk Rochtus BV

Dirk E. ROCHTUS
Zaakvoerder